ИЗМЕНЕНИ ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА “ROBOMASTER”

Изменените Официални Правила влизат в сила от 24.09.2020 г.
 
Измененията засягат разширяването на броя обявени позиции, които участват в Кампанията. Линк към началната версия на Официалните Правила: тук
1. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА „RoboMaster"
1.1. Участниците в играта "RoboMaster”, наричана по-нататък Играта, са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила. 
1.2. Официалните правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Промоцията в следната интернет страница:  https://bit.ly/2FPv84q 
1.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след актуализирането им в страницата https://bit.ly/32VGJaL
1.4. С участието си в Играта, участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта. 
1.5. Всички участници, опитали да нарушат или нарушили правилата на Играта, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Играта, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.
2. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА “ROBOMASTER" 
2.1. Играта се организира и провежда от ЕЙЧ АР ЕС СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ, гр. София, ул. "Юнак" No 11-13, наричан по-нататък Организатор. 
2.2. Участниците в настоящата Игра могат да се свържат с Организатора във връзка със запитвания или допълнителна информация за Играта чрез изпращане на съобщение на имейл адрес marketing@hrs-bg.com .
2.3. Отговори във връзка със запитвания или допълнителна информация за Играта могат да бъдат очаквани от страна на представител на Организатора от понеделник до петък в часовия диапазон от 09:00 часа до 18:00 часа. 
2.4. Организаторът не поема задължение да отговоря на всички запитвания по имейл или поща във връзка с Кампанията.
3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА 
3.1. Играта „RoboMaster" се организира и провежда на територията на Република България във всички социални мрежи и страници на HRS Bulgaria, а именно: 
Кандидатстването/препоръките се осъществяват на официалния уебсайт на HRS Bulgaria: https://www.hrs-bg.com/ .
4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В Играта имат право да участват всички дееспособни, пълнолетни физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на работниците и служителите на ЕЙЧ АР ЕС СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ и техните семейства /съпрузи, деца и родители/, както и работниците и служителите на Организатора и техните семейства.
5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
5.1. Играта във всички социални мрежи на HRS Bulgaria стартира от 00:00 ч. на 25.08.2020 г. и продължава до 23:59 ч. на 30.11.2020 г., включително.
5.2. HRS Bulgaria има правото едностранно да удължи срока на Кампанията или да я прекрати предсрочно с изменение на настоящите Общи условия.
6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
6.1. Участието в Играта не е обвързано със закупуването на HR услуга от ЕЙЧ АР ЕС СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ.
6.2. Участието в Играта е обвързано с препоръка или самостоятелно кандидатстване за минимум една от общо 13 (тринадесет) специално обявени позиции от Организатора. Позициите, за които се отнасят настоящите Официални правила, са:
 • Senior Data Engineer - линкове към обява: https://www.hrs-bg.com/senior-data-engineer-1129 (https://bit.ly/3kMGmVQ)
 • Senior Product Manager - линкове към обява: https://www.hrs-bg.com/senior-product-manager-1141 (https://bit.ly/2FZa7En)
 • React Native Developer - линкове към обява: https://www.hrs-bg.com/react-native-developer-1142 (https://bit.ly/369qXv3)
 • Quantitative Java Developer - линкове към обява: https://www.hrs-bg.com/quantitative-java-developer-1115 (https://bit.ly/3cqmKE4)
 • Java Team Lead - линкове към обява: https://www.hrs-bg.com/java-team-lead-1017 (https://bit.ly/362YG97) 
 • .NET Development Team Lead - линкове към обява: https://www.hrs-bg.com/net-team-lead-1113 (https://bit.ly/3mQTew3)
 • Java Team Lead - линкове към обява: https://www.hrs-bg.com/en/java-team-lead-1143 (https://bit.ly/33Q1zHO)
 • Senior Manual QA - линкове към обява: https://www.hrs-bg.com/en/-senior-manual-qa-1123 (https://bit.ly/3kPCRON)
 • Senior Java Developer - линкове към обява: https://www.hrs-bg.com/en/senior-java-developer-1126 (https://bit.ly/3kBWn10)
 • Automation QA Developer - линкове към обява: https://www.hrs-bg.com/en/automation-qa-developer-1019 (https://bit.ly/3kHINcq)
 • DevOps Engineer - линкове към обява: https://www.hrs-bg.com/en/devops-engineer-922 (https://bit.ly/3cDzVSx)
 • Front End Developer - линкове към обява: https://www.hrs-bg.com/en/angular-8-front-end-developer-1145 (https://bit.ly/3kKFKA8)
 • Chief Software Architect - линкове към обява: https://www.hrs-bg.com/chief-software-architect-1090 (https://bit.ly/365eKHI)
 • Software QA Team Lead - линкове към обява: https://www.hrs-bg.com/-software-qa-team-lead-1150 (https://bit.ly/3mLGRBv)
 • BI Developer - линкове към обява: https://www.hrs-bg.com/-bi-developer-1151 (https://bit.ly/362ZdYF)
 • Senior React Developer - линкове към обява: https://www.hrs-bg.com/senior-react-developer-1146 (https://bit.ly/3crRRz7)
 • Senior Android Developer - линкове към обява: https://www.hrs-bg.com/senior-android-developer-1118 (https://bit.ly/2FZxFZn)
 • Web Development Contractor - линкове към обява: https://www.hrs-bg.com/en/-web-development-contractor-6-months-contract-1148 (https://bit.ly/302eTYk)
 • Web Developer - линкове към обява: https://www.hrs-bg.com/en/-web-developer-1149 (https://bit.ly/3mQTSJZ)
 • Lead Back End Engineer -  линкове към обява: https://www.hrs-bg.com/en/lead-back-end-engineer-1108 (https://bit.ly/362hdCH)
 • Front End Developer with React.js -  линкове към обява: https://www.hrs-bg.com/en/front-end-developer-with-reactjs-1147  (https://bit.ly/3i0z53c )
6.3. За целите на Играта, във всички социални мрежи Организаторът публикува пост и реклами в органичните профили на HRS Bulgaria, с които да прикани последователите на профилите на HRS Bulgaria и потребителите на социалните мрежи да се включат в Играта чрез кандидатстване или осъществяването на препоръка за горепосочените позиции на уебсайта на Организатора: https://www.hrs-bg.com/.
6.4. За да се включи в Играта, участникът трябва да изпълни следното условие, което е публикувано на всяка от горепосочените обяви, а именно:
При осъществена препоръка за конкретната позиция, участникът в Играта следва да препоръча приятел/познат чрез изпращане на неговите данни и споделяне на неговия Linkedin профил (последното е опционално) в следната страница на съответната позиция:
 • https://www.hrs-bg.com/senior-data-engineer-1129 
 • https://www.hrs-bg.com/senior-product-manager-1141 
 • https://www.hrs-bg.com/react-native-developer-1142 
 • https://www.hrs-bg.com/quantitative-java-developer-1115 
 • https://www.hrs-bg.com/java-team-lead-1017  
 • https://www.hrs-bg.com/net-team-lead-1113
 • https://www.hrs-bg.com/en/java-team-lead-1143
 • https://www.hrs-bg.com/en/-senior-manual-qa-1123
 • https://www.hrs-bg.com/en/senior-java-developer-1126
 • https://www.hrs-bg.com/en/automation-qa-developer-1019
 • https://www.hrs-bg.com/en/devops-engineer-922
 • https://www.hrs-bg.com/en/angular-8-front-end-developer-1145
 • https://www.hrs-bg.com/chief-software-architect-1090
 • https://www.hrs-bg.com/-software-qa-team-lead-1150
 • https://www.hrs-bg.com/-bi-developer-1151
 • https://www.hrs-bg.com/senior-react-developer-1146
 • https://www.hrs-bg.com/senior-android-developer-1118
 • https://www.hrs-bg.com/en/-web-development-contractor-6-months-contract-1148
 • https://www.hrs-bg.com/en/-web-developer-1149
 • https://www.hrs-bg.com/en/lead-back-end-engineer-1108
 • https://www.hrs-bg.com/en/front-end-developer-with-reactjs-1147
 
от сайта на HRS Bulgaria до 23:59 ч. на 30.11.2020 г. В случай, че препоръчаният кандидат за работа подпише договор с компанията-работодател, за победител ще се счита потребителят, който е препоръчал кандидат и ще се предостави 1 бр. предметна награда; или
В случай, че потребител препоръча себе си като кандидат за работа и той подпише договор с компанията-работодател, той ще се счита за победител и ще се предостави 1 бр. предметна награда; или
В случай, че потребител кандидатства със свое CV и той подпише договор с компанията-работодател, той също ще се счита за победител и ще се предостави 1 бр. предметна награда.
6.5. Потребители, участвали след изтичане на срока на играта, няма да бъдат считани за участници. За Организатора не възниква отговорност или задължения във връзка с Участник, който е препоръчал или е кандидатствал за позиция преди или след срока на Играта, уреден в чл. 5 от настоящите Общи Условия.
6.6.Печелившите ще бъдат уведомени за спечелената награда чрез имейл на посочения имейл адрес, с който са участвали в играта. 
6.7. Ако в срок от 3 работни дни след изпращането на имейла печелившият не се свърже с Организатора на имейл: marketing@hrs-bg.com с цел уговаряне на ден за получаване на наградата, то той се счита за отпаднал от играта. В този случай, предметната награда може да се използва от Организатора по негова преценка.
6.8. Наградата се връчва във вида, в който е обявена на печелившото лице. Не може да се заменя с друга награда, да се преотстъпва или да се предоставя паричната й равностойност.
6.9. Всеки потребител има право да препоръчва неограничен брой кандидати за всички позиции, но Участникът може да спечели по 1 награда за всеки препоръчан кандидат, който подпише договор и започне работа в компанията-работодател на конкретната позиция, за която е препоръчан.
7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1. При участие в Играта, всеки Участник има шанс да спечели 1 (един) от 13 (тринадесет) бр. Робота DJI ROBOMASTER S1 при всяко успешно назначаване съгласно настоящите Официални правила.
8. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА 
8.1. Наградите се предоставят на участници, отговарящи на настоящите правила за участие в Играта.
8.2. Наградите ще се предават лично в офиса на HRS Bulgaria на адрес ж.к. Хиподрума, ул. Юнак 11-13. При връчване на наградата, печелившото лице трябва да удостовери самоличността си чрез идентифициране с лична карта или друг документ за самоличност.
8.3. Всички данни, предоставени от участниците, ще бъдат използвани единствено за целите на Играта за идентифицирането им, както и за данъчни цели по смисъла на ЗДДФЛ. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД.
9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА 
9.1. Организаторът не носи отговорност за подадена от печелившия очевидно невярна или подвеждаща информация. 
9.3. Организаторът не носи отговорност в случай на повреда в предметната награда, тя е на продавача на продукта.
9.4. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция при претенции от непечеливши участници, при изтичане на срока на играта или по други подобни поводи.
9.5. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол.
9.6. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил Участник не се свърже с Организатора в определения от последния срок за получаване на наградата.
10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ
10.1. Наградата се предоставя лично срещу удостоверяване на самоличността му чрез идентифициране с лична карта или друг документ за самоличност. Наградата не може да бъде преотстъпвана или заменяна и няма паричен еквивалент.
11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА 
11.1. Организаторът има неотменимо право да намали или увеличи срока за участие в Играта, както и да я прекрати по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини.
11.2. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.
12. ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ
12.1 В 7-дневен срок от ефективното постъпване на работа на работниците/ служителите на позициите, за които се кандидатства,  ще бъдат сортирани 13-те (тринадесетте) печеливши участници в Играта, потребителите започнали работа в компанията-работодател или техните приятели/познати, които са ги препоръчали, които ще спечелят по 1 (един) Робот DJI ROBOMASTER S1. Организаторът ще изпрати на всеки от печелившите имейл с покана за среща за предаване на наградата и подписване на приемо-предавателен протокол на същия ден.
 
12.2. Молим всички Участници да попълват внимателно информацията при подаване на съответната кандидатура/препоръка, особено имейл адрес. Участниците разбират и се съгласяват, че без правилно и коректно въведен имейл адрес, Организаторът не може да се свърже със съответния Участник и да изпълни задължението си да предаде съответната награда. Следователно, Организаторът няма да бъде отговорен при никакви обстоятелства за неизпълнение на задълженията си при неправилно изписване на данните при кандидатурата/препоръката или пълната им липса.
13. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ
13.1. Наградите се считат за предметни печалби със значителна стойност съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“) и са облагаеми с окончателен данък от 10%.
13.2. Декларирането, удържането и внасянето на данъка се осъществява от Организатора в качеството си на платец на дохода.
13.3. Организаторът използва събраните посредством подписания Приемо-предавателен протокол лични данни с цел изпълнение на законовите си задължения по ЗДДФЛ. 
13.4. Организаторът предоставя при поискване, при условията и в срока по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ, на всеки от печелившите Участници, служебна бележка за стойността на спечелената и получена награда, както и на размера на платения данък. Служебната бележка се използва при подаване на годишна данъчна декларация съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на Печелившия участник по ЗДДФЛ.
14. ЛИЧНИ ДАННИ 
14.1. Администратор на Вашите лични данни е: ЕЙЧ АР ЕС СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Юнак" No 11-13, ЕИК: 202826945, Информация за връзка: e-mail адрес: marketing@hrs-bg.com.
1.  Обработваните от нас лични данни за целите на Играта са: имена и имейл адреси на препоръчващи при осъществена препоръка, имена и имейл адреси на кандидати за работа; три имена и ЕГН за целите на подписване на Приемо-предавателния протокол;
2.Вашите лични данни ще бъдат обработени за целите на промоцията, включително участие, теглене, идентифициране на лицето с цел връчване на наградата и подписване на приемо-предавателен протокол.
3.Обработването на личните данни е необходимо за изпълнението на договор, по който Участникът е страна.
4.Вашите лични данни няма да се предоставят на трета държава, която е извън територията на Европейското икономическо пространство.
5. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за период от 30 дни след приключване на промоцията, с изключение на данните от подписания Приемо-предавателен протокол – те се съхраняват 5 години съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
6. Предоставяте личните си данни доброволно, но ако не ги предоставите няма да имате възможност да получите наградите, които са част от промоцията.
7.  Вашите лични данни не са обект на автоматизиран процес на вземане на решения, включително профилиране.
8. Организаторът предприема всички подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участниците в Играта, като осигурява контрол върху достъпа до оборудване, носителите на данни, съхраняването, пренасянето и др.
9. Субектите на лични данни (регистрираните в Играта Участници) имат право:
-    да получат информация във връзка с обработването на личните им данни от Организатора;
-        на достъп до личните им данни;
-        на коригиране, когато данните са неточни;
-        личните им данни да бъдат изтрити, което право обаче не е абсолютно (право „да бъдеш забравен“);
- на преносимост на личните данни между отделни администратори;
-        ограничаване на обработването от страна на Организатора;
-     възражение спрямо обработването на неговите лични данни;
-    право на защита при нарушаване на неговите права съгласно приложимото законодателство.
10. Личните данни на Участниците могат да бъдат предоставени и на други трети страни в следните случаи:
-  Отговаряне на нормативно изискване, съобразяване с досъдебно или съдебно производство, заповед или процес, свързани пряко или косвено с Организатора;
-   Когато се изисква при преобразуване, ликвидация или несъстоятелност на Организатора;
-        В изпълнение на нормативно установено задължение или по силата на властнически акт на публичен орган, включително данъчни органи;
-        Когато предоставянето на данните е необходимо за защита на правата, интересите или имуществото на Организатора; или
-        Когато е изискуемо или позволено от закона.
11. В случай на нарушение на сигурността на лични данни, Организаторът се задължава да предприеме необходимите действия за защита на правата и интересите на Участниците в предвидените в закона случаи и срокове.
15. СПОРОВЕ И ДРУГИ
15.1. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, чрез намесата на компетентните органи на Република България.
15.2. За неуредените в Общите условия въпроси следва да се прилага законодателството на Република България.
15.3. С участието си в настоящата Кампанията, всеки Участник изрично декларира, че се е запознал със съдържанието на Общите условия, разбира ги напълно, съгласен е с тях и ги приема.
15.4. При причиняването на вреди на Организатора от страна на Участник в Кампанията, Организаторът има право да търси обезщетение за вредите по съдебен ред.