ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА “ПРЕПОРЪЧАЙ ПРИЯТЕЛ"

Теодора Ковачева
24/10/2023

1. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРЕПОРЪЧАЙ ПРИЯТЕЛ"

1.1. Участниците в играта “ПРЕПОРЪЧАЙ ПРИЯТЕЛ", наричана по-нататък Играта, са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.

1.2. Официалните правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Промоцията в следната интернет страница:  www.hrs-bg.com/blog

1.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след актуализирането им в страницата www.hrs-bg.com/blog

1.4. С участието си в Играта, участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.

1.5. Всички участници, опитали да нарушат или нарушили правилата на Играта, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Играта, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

2. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА “ПРЕПОРЪЧАЙ ПРИЯТЕЛ”

2.1. Играта се организира и провежда от ЕЙЧ АР ЕС СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ, гр. София, ул. "Юнак" No 11-13, наричан по-нататък Организатор.

2.2. Участниците в настоящата Игра могат да се свържат с Организатора във връзка със запитвания или допълнителна информация за Играта чрез изпращане на съобщение на имейл адрес marketing@hrs-bg.com .

2.3. Отговори във връзка със запитвания или допълнителна информация за Играта могат да бъдат очаквани от страна на представител на Организатора от понеделник до петък в часовия диапазон от 09:00 часа до 18:00 часа.

2.4. Организаторът не поема задължение да отговоря на всички запитвания по имейл или поща във връзка с Кампанията.

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта “ПРЕПОРЪЧАЙ ПРИЯТЕЛ” се организира и провежда на територията на Република България в следните социални мрежи и страници на HRS Bulgaria, а именно:

Facebook: https://www.facebook.com/bghrs/

Instagram: https://instagram.com/hrs_bulgaria/

● Препоръката/кандидатстването се осъществяват през формата за целта в социалните мрежи Facebook: https://www.facebook.com/bghrs/ и Instagram: https://instagram.com/hrs_bulgaria/ 

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта имат право да участват всички дееспособни, пълнолетни физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на работниците и служителите на ЕЙЧ АР ЕС СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ и техните семейства /съпрузи, деца и родители/, както и работниците и служителите на Организатора и техните семейства.

5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Играта на HRS Bulgaria стартира от 00:00 ч. на 25.05.2023 г. и продължава до 23:59 ч. на 29.05.2023 г., включително.

5.2. HRS Bulgaria има правото едностранно да удължи срока на Кампанията или да я прекрати предсрочно с изменение на настоящите Общи условия.

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

6.1. Участието в Играта не е обвързано със закупуването на HR услуга от ЕЙЧ АР ЕС СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ.

6.2. Участието в Играта е обвързано с препоръка или самостоятелно кандидатстване за специално обявена позиция от Организатора. Позицията, за която се отнасят настоящите Официални правила, е:

6.3. За целите на Играта, във всички социални мрежи Организаторът публикува пост и реклами в органичните профили на HRS Bulgaria, с които да прикани последователите на профилите на HRS Bulgaria и потребителите на социалните мрежи да се включат в Играта чрез кандидатстване за горепосочената позиция на уебсайта на Организатора: www.hrs-bg.com.

6.4. За да се включи в Играта, участникът трябва да изпълни следното условие, което е публикувано на горепосочената обява, а именно:

При осъществена препоръка за позицията, участникът в Играта следва да препоръча приятел/познат чрез изпращане на неговите данни: имена, телефон и имейл през формата в социалните мрежи на Организатора.

 В случай, че препоръчаният кандидат за работа подпише договор с компанията-работодател, за победител ще се счита потребителят, който е препоръчал кандидата и ще се предостави 1 бр. парична награда; или

В случай, че потребител препоръча себе си като кандидат за работа и той подпише договор с компанията-работодател, той ще се счита за победител и ще се предостави 1 бр. парична награда;

6.5. Потребители, участвали след изтичане на срока на играта, няма да бъдат считани за участници. За Организатора не възниква отговорност или задължения във връзка с Участник, който е препоръчал или е кандидатствал за позиция преди или след срока на Играта, уреден в чл. 5 от настоящите Общи Условия.

6.6.Печелившите ще бъдат уведомени за спечелената награда чрез имейл на посочения имейл адрес, с който са участвали в играта.

6.7. Ако в срок от 3 работни дни след изпращането на имейла печелившият не се свърже с Организатора на имейл: marketing@hrs-bg.com с цел уговаряне на ден за получаване на наградата, то той се счита за отпаднал от играта. В този случай, предметната награда може да се използва от Организатора по негова преценка.

6.8. Наградата се връчва във вида, в който е обявена на печелившото лице. Не може да се заменя с друга награда, да се преотстъпва или да се предоставя в брой.

7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. При участие в Играта, всеки Участник има шанс да спечели 1 (един) бр. предплатена, непрезареждаема карта (GiftCard) с парична стойност от 100 (сто) лева съгласно настоящите Официални правила.

7.2. Всяка карта следва да бъде използвана съгласно съответните правила за ползване, приложими за картата, които могат да бъдат намерени на адрес https://www.giftcards.eu/bg/home.

8. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

8.1. Наградите се предоставят на участници, отговарящи на настоящите правила за участие в Играта.

8.2. Наградите ще се предават чрез куриер. При връчване на наградата, печелившото лице трябва да удостовери самоличността си чрез идентифициране с лична карта или друг документ за самоличност и да подпише приемо-предавателен протокол в два екземпляра като единият остава за печелившото лице, а другият за Организатора.

8.3. Всички данни, предоставени от участниците, ще бъдат използвани единствено за целите на Играта за идентифицирането им, както и за данъчни цели по смисъла на ЗДДФЛ. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД.

9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Организаторът не носи отговорност за подадена от печелившия очевидно невярна или подвеждаща информация.

9.2. Организаторът не носи отговорност в случай на повреда в пластиката на съответната карта.

9.3. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция при претенции от непечеливши участници, при изтичане на срока на играта или по други подобни поводи.

9.4. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол.

9.5. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил Участник не се свърже с Организатора в определения от последния срок за получаване на наградата.

10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ.

10.1. Наградата се предоставя чрез куриер срещу удостоверяване на самоличността му чрез идентифициране с лична карта или друг документ за самоличност и подписване приемо-предавателен протокол в два екземпляра като единият остава за печелившото лице, а другият за Организатора.

Наградата не може да бъде преотстъпвана или заменяна и не може да бъде предоставена в брой.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

11.1. Организаторът има неотменимо право да намали или увеличи срока за участие в Играта, както и да я прекрати по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини.

11.2. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.

 

12. ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

12.1 В 7-дневен срок от ефективното постъпване на работа на приятели/познати, които са препоръчани за работа по позиция в компания-работодател лицата, които са ги препоръчали ще получат 1 (една) предплатена, непрезареждаема карта (GiftCard) с парична стойност от 100 (сто) лева. Организаторът ще изпрати на всеки от печелившите имейл с молба за точен адрес за доставка и телефонен номер на печелившото лице, за да изпрати наградата чрез куриер.

12.2. Молим всички Участници да попълват внимателно информацията при подаване на съответната кандидатура и участие в Играта. Организаторът не носи отговорност за преките или косвени неблагоприятни за съответния Участник последици, настъпили в резултат на неправилно предоставена информация или пълната липса на такава от страна на последния.

13. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

13.1. Наградите се считат за предметни печалби със значителна стойност съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“) и са облагаеми с окончателен данък от 10%.[VV2] 

13.2. Декларирането, удържането и внасянето на данъка се осъществява от Организатора в качеството си на платец на дохода.

13.3. Организаторът използва събраните посредством подписания Приемо-предавателен протокол лични данни с цел изпълнение на законовите си задължения по ЗДДФЛ. 

13.4. Организаторът предоставя при поискване, при условията и в срока по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ, на всеки от печелившите Участници, служебна бележка за стойността на спечелената и получена награда, както и на размера на платения данък. Служебната бележка се използва при подаване на годишна данъчна декларация съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на Печелившия участник по ЗДДФЛ.

14. ЛИЧНИ ДАННИ

14.1. Администратор на Вашите лични данни е: ЕЙЧ АР ЕС СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Юнак" No 11-13, ЕИК: 202826945, Информация за връзка: e-mail адрес: marketing@hrs-bg.com.

14.2..  Обработваните от нас лични данни за целите на Играта са: имена, данни от автобиография и имейл адреси на кандидати за работа; три имена и ЕГН за целите на подписване на Приемо-предавателния протокол;

14.3.Вашите лични данни ще бъдат обработени за целите на Играта, включително участие, теглене, идентифициране на лицето с цел обявяване на печелившите, връчване на наградите и подписване на приемо-предавателен протокол.

14.4.Обработването на личните данни е необходимо за изпълнението на договор, по който Участникът е страна. Личните данни от приемо-предавателния протокол се обработват за по-дълъг период от време поради нормативно установено задължение за Организатора.

14.5.Вашите лични данни няма да се предоставят на трета държава, която е извън територията на Европейското икономическо пространство.

14.6. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за период от 30 дни след приключване на Играта, с изключение на данните от подписания Приемо-предавателен протокол – те се съхраняват 5 години съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

14.7. Предоставяте личните си данни доброволно, но ако не ги предоставите няма да имате възможност да получите наградите, които са част от промоцията.

14.8.  Вашите лични данни не са обект на автоматизиран процес на вземане на решения, включително профилиране.

14.9. Организаторът предприема всички подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участниците в Играта, като осигурява контрол върху достъпа до оборудване, носителите на данни, съхраняването, пренасянето и др.

14.10. Субектите на лични данни (регистрираните в Играта Участници) имат право:

- да получат информация във връзка с обработването на личните им данни от Организатора;

-    на достъп до личните им данни;

-    на коригиране, когато данните са неточни;

-    личните им данни да бъдат изтрити, което право обаче не е абсолютно (право „да бъдеш забравен“);

- на преносимост на личните данни между отделни администратори;

-    ограничаване на обработването от страна на Организатора;

- възражение спрямо обработването на неговите лични данни;

- право на защита при нарушаване на неговите права съгласно приложимото законодателство.

14.11. Личните данни на Участниците могат да бъдат предоставени и на други трети страни в следните случаи:

-  Отговаряне на нормативно изискване, съобразяване с досъдебно или съдебно производство, заповед или процес, свързани пряко или косвено с Организатора;

-   Когато се изисква при преобразуване, ликвидация или несъстоятелност на Организатора;

-    В изпълнение на нормативно установено задължение или по силата на властнически акт на публичен орган, включително данъчни органи;

-    Когато предоставянето на данните е необходимо за защита на правата, интересите или имуществото на Организатора; или

-    Когато е изискуемо или позволено от закона.

14.12. В случай на нарушение на сигурността на лични данни, Организаторът се задължава да предприеме необходимите действия за защита на правата и интересите на Участниците в предвидените в закона случаи и срокове.

15. СПОРОВЕ И ДРУГИ

15.1. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и Участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, чрез намесата на компетентните органи на Република България.

15.2. За неуредените в Общите условия въпроси следва да се прилага законодателството на Република България.

15.3. С участието си в настоящата Кампанията, всеки Участник изрично декларира, че се е запознал със съдържанието на Общите условия, разбира ги напълно, съгласен е с тях и ги приема.

15.4. При причиняването на вреди на Организатора от страна на Участник в Кампанията, Организаторът има право да търси обезщетение за вредите по съдебен ред.