Декларация за поверителност

Информация за нас
"Ейч Ар Ес Рикрутмънт Сървисиз" ЕООД („HRS“ и/или Администраторът и/или Организацията), е дружество, регистрирано с ЕИК: 205038277, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. "Хиподрума", ул. "Юнак" No 11-13, ет. 2.
 
Информация за нашето Длъжностно лице по защита на данните:
Имена:  Ирена Рачева
Email: dataprotection@hrs-bg.com
Телефон: 02 419 14 14

Нашето отношение към Вашите лични данни
HRS отдава голямо значение на защитата на личните данни и събира и обработва лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Целта на настоящата „Политика за защита на личните данни“  е да бъдете информирани как обработваме Вашите данни и какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел, срок и  респ. какви са Вашите права.

Лични данни
Администраторът събира и обработва лични данни на следните категории лица, а именно:
 • Кандидати за работа, които са кандидатстви при нас;
 • Кандидатите, които осигуряваме или на които предоставяме работа  при някой от клиентите ни /работодатели/;
 • Потребителите на уеб сайта https://www.hrs-bg.com/en/submit-cv, както и тези кандидаствали за работа през платформите на нашите партньори: jobs.bg, zaplata.bg, rabota.bg и др.;
Възможно е да бъдат събрани и обработени и лични данни на посетители (напр. данни от видеонаблюдение)

HRS събира лични данни по различни начини – при кандидастване лично в офисите, чрез нашия сайт, от публични информационни платформи за лица търсещи работа (напр.: jobs.bg, zaplata.bg, rabota.bg и др.), канали на социални мрежи (напр. Facebook и LinkedIn и др.), чрез събития, по телефон или електронна поща, чрез кандидатури за работа и във връзка с личен подбор и в хода на отношенията ни с клиенти и доставчици.

В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация:
• три имена; • дата на раждане;, • данни за завършено образование и допълнителни квалификации, вкл. езикови познания; • данни за предишен опит и работодатели; • данни по разрешения за работа; • телефонен номер за връзка; • електронен адрес (e-mail) • Писма и електронни поща, която получаваме от Вас при комуникацията ни; • Записи от видео камери, когато посещавате нашите административни обекти с цел охрана и осигуряване на сигурност • други данни при използване на контактна форма.

При използване на уеб сайта ни може да съберем и обработим: • потребителско име и парола; • електронен адрес, данни за действия в профила; • друга информация, споделена доброволно от Вас.

Не събираме чувствителни лични данни като данни за раса, религия, сексуалност и / или религиозни вярвания. Ако подобна информация ни бъде изпратена, то същата няма да бъде съхранявана.

Цел при обработването на Вашите данни.
HRS обработва данните Ви само за целите, за които са събрани, и не ги използва за други цели. Тези цели са изцяло свързани с основния предмет на дейност – подбор, консултиране, анализ и кариерно подпомагане. Също така целите съответстват на нормативните изисквания, съгласно  Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа и др. По-конкретно тези цели са:
 • Сключване на договори с HRS;
 • Администриране на договорите;
 • Достъп до базата ни данни от работодатели;
 • Финансови отношения;
 • Обработване на заявления и искания;
 • За свързване на кандидати с работодатели;
 • Изпращане на известия за свободни позиции;
 • Управление, оценка и подобряване на нашата дейност;
 • Предоставяне на допълнителни услуги, като например обучения, кариерно консултиране и услуги за кариерно развитие;
 • Оценяваме на пригодност като кандидат за работа;
 • Осигуряване на ефективна комуникация;
 • Осигуряване на сигурност.

Правни основания
В повечето случаи изискваме личните Ви данни и ги обработваме (алтернативно) въз основа на сключване и изпълнение на договор, да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. Разбира се, при част от услугите, самите Вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се тя да бъде обработвана. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги.

Правното основание за обработване е обвързано и с основната ни дейност – подбор и кариерно консултиране и с лиценза ни към Агенцията по заетостта, въз основа на който сключваме Договор за посредническа дейност по наемане на работа с кандидатите, който следва да регистрираме в информационната платформа на Агенцията. 

Обработване на данните, необходими за сключването и изпълнението на договор
 • за изпълнението на договорни задължения по сключени договори за предоставяне на образователни услуги;
 • Осигуряване на комплексно обслужване и администриране;
Обработване на данните, необходими за изпълнение на наше нормативно задължение
 • Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа и др. свързани нормативни актове.
 • задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи;
 • предоставяне на информация на съда и органи на реда.

Обработване на данните въз основа на Ваше съгласие
 • трансфер на данни, извън рамките на ЕС;
 • директен маркетинг.

Обработване на данните въз основа на наш законен интерес
 • извършване на видеонаблюдение в нашите административни обекти;
 
Споделяне на информацията Ви:
HRS използва трети страни за подпомагане на определени договорни дейности или при изпълнение на законово задължение. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. Можем да предоставим данни на счетоводни кантори, адвокатски кантори, ай ти компании, поддържащи уебсайта ни и др.

Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания и в тази връзка предоставяме информация на:
 • Агенция по заетостта;
 • Националната агенция по приходите;
 • МВР и други регулаторни и разследващи органи при поискване и проверка;

Автоматизирани алгоритми
Ние не използваме средства за  автоматизирано взимане на решения.

Сигурност
Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.
HRS взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията. Част от предприетите действия са:
1. Физически организационни и технически мерки за защита:
· определяне на зоните с контролиран достъп; · определяне на помещенията, в които се обработват лични данни, вкл. в които се намират сървърите ни и ограничаване на достъпа  · определяне на организацията на физическия достъп; · определяне на използваните технически средства за физическа защита – в специални стаи и шкафове под ключ · определяне на екип за реагиране при нарушения;

2. Персонална защита: · запознаване на персонала с особеностите при обработване на лични данни и с нормативната уредба в областта на защитата на личните данни, с настоящата политика и с др. свързани вътрешни нормативни актове; · конфиденциалност на информацията; · обучение на персонала;

3. Документална защита: · определяне на срокове за съхранение; · правила за разпространение, процедури за унищожаване, проверка и контрол на обработването.
От друга страна, прилагаме технически мерки като криптиране, псевдонимизация и анонимизация на събраните лични данни.

Кога изтриваме Вашите лични данни?
Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас и я унищожаваме по определен ред в законоуставените срокове, а ако няма такива, то в сроковете определени в нашата Политика за ограничение на съхранението.

Част от сроковете са:
- 5 години – за данните на кандидатите съгласно чл.41, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършването на посредническа дейност по наемане на работа;
- до 3 години - при собствен подбор като Работодател, съгласно ЗЗЛД;
- 10 години по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни;
- 30 дни от записа при видеонаблюдение;

Прехвърляне между държави
HRS може да прехвърли данните Ви извън рамките на ЕС към потенциални работодатели, но единствено и след Вашето изрично писмено съгласие или в условията на дерогация и изпълнение на договор.

Вашите права по отношение на личните данни
По всяко време можете да поискате от  HRS да Ви предостави информация и достъп до личните данни, които са събрани и съхранява за Вас. Можете също така да изискате  HRS да коригира, изтрие или актуализира такива лични данни.  HRS осигурява и Вашето право на възражение и ограничаване на обработването на лични данни, както и правата Ви при автоматизирано взимане на решения.
Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни спрямо HRS. Оттеглянето обаче няма да засегне законосъобразно обработените данни до оттеглянето.
Част от правата Ви, като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.
Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез изрично писмено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Информираме Ви, че по настоящото законодателство имате право и на жалба за начина, по който се обработват данните ви до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.

Промени в настоящата Политика за защита на личните данни
Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели HRS я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

При въпроси и предявяване на права по отношение защитата на данните, можете да се обърнете към служителите на HRS по следните начини:  
Email: dataprotection@hrs-bg.com
Телефон: 02 419 14 14
 
Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 25.05.2018г.