Преподавател по математика

София
No items found.
Сектор
Образование, курсове и преводи
Ниво
Специалист
Език
Английски
Вид заетост
Постоянна работа
Пълно работно време
Заплата
Работа от вкъщи
No items found.
Вашият консултант
Цветелина Стефанова
Ръководител на екип "Постоянна заетост"
Препоръчай приятел

Това, което не представлява интерес за вас, може да е мечтаната промяна за друг.

IBM Bulgaria Ltd
Сектор
Образование, курсове и преводи
Ниво
Специалист
Език
Английски
Вид заетост
Постоянна работа
Пълно работно време
Заплата
No items found.

Наш партньор е Частна езикова гимназия с дългогодишна история и традиции, част от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България и е пълноправен член на ACES. Училището използва модерна материална база и има екип от високо квалифицирани преподаватели, които осигуряват солидна подготовка по всички дисциплини от учебния план.

В годините те са изградили и доказали успешен образователен модел, който личи от постиженията на техните възпитаници.За екипа им в момента търсим математик с педагогическа способност, желание и умение за работа с деца за позицията:

Преподавател по математика

Основни задължения и отговорности:

 • Планира образователния процес при отчитане на възрастовите, индивидуалните възможности и особености и специални образователни потребности на учениците, както и на възможностите за развитието им;
 • Организира и провежда образователния процес, използва ефективни методи на обучение, информационните и комуникационните технологии;
 • Създава и поддържа стимулираща и подкрепяща образователна среда и позитивна дисциплина, които насърчават развитието на учениците, конструктивно общуване и сътрудничество както между учител и учениците, така и между самите ученици;
 • Оценява напредъка на учениците и степента на усвояване на предвидените компетентности, насърчава постиженията или оказва необходимата подкрепа и съдействие за пълноценното им интегриране в образователната и социалната среда съобразно специфичните им потребности;
 • Поддържа ползотворно и ефективно сътрудничество и взаимодействие с родителите на учениците, както и с други заинтересовани страни;
 • Участва в и изпълнява дейности по проекти и програми, финансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове;
 • Попълва стриктно учебната и училищната документация, свързана с неговата дейност, при спазване на нормативните изисквания;
 • Участва във формирането на политиките за развитие на училището.

Условията, които предлагат:

 • Конкурентно възнаграждение;
 • Допълнителни социални плащания за всички служители (стимулиращи бонуси, летен бонус, Коледен и Великденски бонус);
 • Подсигурен организиран фирмен транспорт;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Дневни средства за храна;
 • Безсрочен трудов договор;
 • Организирани бeзплатни обучения и възможност професионално израстване;
 • Възможност за подпомагане придобиването на Учителска правоспособност.

Основни изисквания към кандидатите:

 • Завършено висше образование със специалности „Педагогика на обучението по математика“, „Математика и информатика“ или други математически или инженерни дисциплини;
 • Отлични математически познания;
 • Практически опит в сферата ще се счита за основно предимство;
 • Добро ниво на владеене на английски език също е предимство;
 • Възможност за провеждане на 28 учебни часа седмично в рамките на 4 дни на ученици от 10, 11 и 12 клас;
 • Учителска правоспособност е важно, но не е задължително изискване;
 • Умение за работа с деца и много добри комуникативни умения и такива за работа в екип.

При проявен интерес, моля, изпратете Вашата автобиография.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

HRS Bulgaria притежава лиценз от Националната Агенция по Заетостта с № 2361/15.09.2017.

Подобни позиции

Director Training

София
24/2/2023