Digital Marketing Specialist with Spanish
Местоположение:
София
Ниво:
Сектор:
Реклама, PR, Maркетинг
Език:
Испански
Вид:
Постоянна работа
Заплата
Препоръчай Приятел* *Вземи до 500 лв за препоръчан приятел
At HRS Staffing, we believe the right job can transform a person's life and the right person can transform a business. We're passionate about connecting our candidates with the right job for them. You are not an exception!


ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
• Организира и предлага рекламното присъствие в интернет на компанията
• Създава, организира и развива социалните профили на компанията в интернет
• Подготвя експертни становища, анализи, доклади и предложения за нови рекламни кампании на компанията
• Участва в създаването и изпълнението на програми, проекти и приложения 
• Анализира и внася предложения за решение на възникнали управленски проблеми, методически въпроси и проекти в областта на заеманата от него длъжност
• Организира онлайн маркетинга на компанията 
• Следи състоянието и тенденциите на пазарите и цените на аналогичните стоки и услуги.
• Подготвя консултации за ръководството на дружеството при определяне на пазарна стратегия, търговска практика, ценовата политика и при разработването на рекламни кампании;
• Пази в тайна служебната информация и личните данни, които са му станали известни във връзка с изпълняваната работа;
• Следи за проявите на нелоялна конкуренция и информира ръководството за забелязаните случаи.


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
• Много добро ниво на испански език;
• Завършено Висше образование; 
• Опит със стратегическо онлайн планиране и познаване на онлайн медиите в България;
• Опит в работата със специализирани платформи за управление на онлайн реклама: Google Adwords, Facebook Ads Manager; 
• Опит в работата с аналитични инструменти: Google Analytics;
• Опит в изготвянето на технически задания за разработка на уебсайтове и мобилни приложения;
• Опит в изготвянето на технически задания за разработването на промоционални сайтове и игри;
• Опит в работата със специализирани платформи за управление на email маркетинг кампании;
• Отлична компютърна грамотност.


ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ И ЛИЧНОСТНИ ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
• Аналитично мислене, генериращо рационални решения;
• Способност за прогнозиране и планиране;
• Отговаря за качеството и сроковете на изплънение на възложената му работа;
• Отговаря за изправността и правилното ползване на поверената му офис-техника и материали;
• Отговаря за точността и верността на съставяните от него документи, анализи, прогнози и консултации;
• Носи отговорност за спазването на изискванията за безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност;
• Инициативност и организаторски способности;
• Отлични комуникативни умения;
• Умение за водене на преговори;
• Лоялност;
• Подчертана ориентация към постигане на цели и резултати;
• Да проявява висока лична дисциплина и отговорност в работата;
• Да има бързи и адекватни реакции при изпълнение на служебните дейности и особено при възникване на конкурентна обстановка;
• Да изявява стремеж и умения за изучаване и прилагане на новостите и за повишаване на образованието и професионалната квалификация.


Do not miss this great opportunity - apply now!

All applications will be treated strictly confidential.

Only short-listed candidates will be contacted.

HRS Staffing Bulgaria has License № 79/21.07.2014 for providing human resources services, valid until 21.07.2019.
Вашият Консултант:
Пламена Денчева
Консултант подбор на персонал